Články Komentáře

Stavařov » Požární poplachové směrnice

Revize požární ochrany 11/2017

Záznam kontroly požární ochrany Dne 29. listopadu 2017 provedl ing. Miroslav Váša, osoba odborně způsobilá v oboru PO, ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o požární ochraně. Kontrolou byly zjištěny následující závady: Pro č.p. 85: Sklepní prostory- ve společných sklepních prostorech není instalován přenosný hasicí přístroj. Pro č.p. 86: Kontrolou nebyly zjištěny požární závady. Pro č.p. 87: Kontrolou nebyly zjištěny požární závady. Pro č.p. 88: Schodišťový prostor – na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy botníky a stolky před rozvaděči atd. (není umožněn volný průchod únikovou cestou, není volný přístup k rozvaděči, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuací obyvatel). Pro č.p. 89: Schodišťový prostor na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy lavice, skříňky před schodišťovými stupni (4. a 1.p.), květiny na schodišťových stupních atd. (není umožněn volný průchod únikovou … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Požární poplachové směrnice

Pravidla požární bezpečnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Zdraví a životy občanů a majetek je nutno chránit před škodami, které vznikají požáry a jinými živelnými pohromami nebo nehodami. Základem účinné ochrany před požáry je bdělost a opatrnost všech členů společenství vlastníků a kontrola dodržování požárních předpisů a opatření. Předseda společenství vlastníků vydává tato pravidla požární bezpečnosti bytového domu. Bytový dům slouží k trvalému bydlení a není v něm provozována žádná další činnost. II. POVINNOSTI OBYVATEL DOMU Každý obyvatel je povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Zabezpečovat řádný dozor nad dětmi a osobami, které nemohou posoudit své jednání, zamezovat jim přístup k zápalkám, jiným zdrojům zapálení a hořlavým předmětům, aby nezpůsobily svým jednáním požár. Udržovat pořádek ve sklepích, na chodbách a schodištích a na místech kde může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotek požární ochrany. Při zjištění požární závady ji neprodleně ohlásit výboru společenství … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice

Požární poplachová směrnice vymezuje povinnosti občanů v případě vzniku požáru a sleduje provedení rychlého a účinného zásahu při požáru, nebo při jiné mimořádné události. Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen jej uhasit za použití všech dostupných prostředků. Není-li to možné, je povinen vyhlásit požární poplach a přivolat jednotku Hasičského záchranného sboru na čísle tísňového volání 150 (112). Jednotku hasičů je třeba přivolat i v případě, že byl požár úspěšně likvidován. Požární poplach je v ohroženém prostoru vyhlašován hlasitým voláním „HOŘÍ“. Při ohlášení požáru na čísle tísňového volání Hasičského záchranného sboru je třeba oznámit přesnou adresu a místo požáru, co hoří, rozsah požáru, jméno a telefonní číslo, ze kterého je oznámení podáno. Zavěsit a vyčkat zpětného ověření. Do příjezdu jednotky Hasičského záchranného sboru je každý povinen provést nezbytná opatření k záchraně ohrožených osob a k zamezení šíření požáru. Po příjezdu hasičské jednotky je třeba informovat … Celý článek »

Vloženo k: Dění v domě, Požární poplachové směrnice